การกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)


แม้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะถือหุ้นในจำนวนที่ไม่เท่ากัน มีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากัน แต่มิได้หมายความว่าสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นจะแตกต่างกัน บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความพิการ และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความเห็นและการตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ โดยประธานในที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับวาระการประชุมและข้อมูลประกอบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำประกาศที่เว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยให้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และ เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าที่สมควรได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน บริษัทมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นปีละครั้งภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่อง เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านช่องทางที่บริษัทได้กำหนด หรือส่งอีเมล์ไปยัง corporate_secretary@mmsbangkok.com โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามลำดับต่อไป และจะมีการแจ้งผลการพิจารณา กลับไปยังผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อรับทราบ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ จะมีการบรรจุไว้ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป


สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

บริษัทได้เปิดเผยวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันที่ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวันประชุมและวาระการประชุม และบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมตามวาระต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันประชุม โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง ซึ่งคณะ กรรมการบริษัทจะอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั้งในด้านเอกสารสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนของบริษัท ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเป็นวาระ โดยระบุเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและทำการศึกษาก่อนล่วงหน้าและใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่าง ๆ โดยจะจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ ระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (ฉบับเต็ม) :: Download.(pdf)