การกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)


    แม้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะถือหุ้นในจำนวนที่ไม่เท่ากันมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากันแต่มิได้หมายความว่าจะมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นจะแตกต่างกันบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความพิการและแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใดผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้

    ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ  การแสดงความเห็นและการตั้งคำถามใด ๆ  ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ โดยประธานในที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับวาระการประชุมและข้อมูลประกอบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  และเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำประกาศที่ Website ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยให้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท  และเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าที่สมควรได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

    บริษัทมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นปีละครั้งภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยการประชุมได้จัดขึ้น ณ ห้องราชดำเนินฮอลล์ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร  บริษัทได้เปิดเผยวาระการประชุมผู้ถือหุ้นใน Website ของบริษัทภายในวันที่ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวันประชุมและวาระการประชุม  และบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมตามวาระต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุมโดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกรายทั้งในด้านเอกสารสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนของบริษัท
 
    ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเป็นวาระ โดยระบุเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และทำการศึกษาก่อนล่วงหน้าและใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยจะจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าประชุม บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทน โดยสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง เข้าประชุมและออกเสียงแทน ซึ่งสามารถเลือกที่จะออกเสียงทั้งหมดแทนเสมือนว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือออกเสียงทั้งหมดหรือบางส่วนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

การดำเนินการที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีกำหนด มีดังนี้
   1) การพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
   2) การพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
   3) การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล
   4) การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
   5) การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
   6) การปรึกษาหารือกิจการอื่นๆ ตามที่ประธานที่ประชุมเห็นสมควร

ในส่วนของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

   1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
   2)  ในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  •     - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  •     - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  •     - การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  •     - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
  •     - การลดทุนหรือเพิ่มทุนของบริษัท
  •     - การออกหุ้นกู้
  •     - การควบบริษัท
  •     - การเลิกบริษัท
    ทั้งนี้  หากบริษัทมีความจำเป็นต้องเสนอวาระพิเศษนอกเหนือจากเรื่องตามวาระการประชุมข้างต้น เป็นกรณีเร่งด่วนซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎระเบียบของทางการที่ต้องเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว    บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป