การกำกับดูแลกิจการ

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติ (Collective Action Coalition) ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานธุรกิจที่มีความโปร่งใสและสะอาด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมมาตรฐานด้านจริยธรรมธุรกิจที่สูงขึ้น บริษัท ได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy) ซึ่งเป็นนโยบายที่ช่วยให้กระบวนการควบคุมภายในมีความรัดกุมมากขึ้น ปัองกันการทุจริต อาทิ การสั่งจ่ายค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท ต้องอยู่ภายใต้หลักการของการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) การรับของขวัญ หรือทรัพย์สินจากบุคคลอื่น หากของขวัญมีมูลค่าสูง และมีข้อสงสัยว่าการรับนั้นไม่เหมาะสม จะต้องส่งคืนกลับไปยังผู้ให้ เรื่องของความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ในการเบิกจ่ายงบประมาณและค่าใช้จ่าย จะต้องเป็นไปตามระเบียบและอำนาจที่บริษัทกำหนดตามลำดับขั้นตอน การเลือก supplier จะต้องมีการประกวดราคาโดยฝ่ายจัดซื้อ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)
รวมถึง การกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ภายใต้กรอบหลัก เกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด


นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ::Download.(pdf)