การกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

คณะกรรมการได้ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มพูนคุณค่าให้แก่กิจการตามสภาพเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักการและวิธีคิด กระบวนการทำงาน มุมมองในการออกแบบรายการ การให้บริการ คณะกรรมการได้ติดตามให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ให้บริษัทประกอบกิจการอย่างมีจริยธรรม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก โดยจัดทำเป็นแนวทางไว้ ดังนี้