การกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ที่สามารถใช้ความรู้ ความสามารถ และวิจารณญาณ ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมายและภารกิจของบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

นอกเหนือจากผลการดำเนินงานแล้ว คณะกรรมการยังให้ความสำคัญในเรื่องของผลกระทบต่อสังคม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และจริยธรรม  มีการส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณโดยกำหนดให้บริษัทยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม จึงได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (The Code of Ethical Business) เป็นมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติ ซึ่งจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ มีความชัดเจนเพียงพอที่จะป้องกันการประพฤติปฏิบัติในทางที่ผิดหรือทำให้เสื่อมเสียและสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของบริษัทที่ต้องการให้ทุกคนปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับ ตามนโยบายและตามคุณค่าหลักของบริษัท บริษัทเผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจไว้ในเว็บไซต์  www.matchinggroup.com เพื่อเป็นการสื่อสารแนวปฏิบัติและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณแก่พนักงานทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ