การกำกับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (Sales Conduct) ต้องกระทำอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า


เรื่อง     เชิญชวนการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
           Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)

เรียน     ท่านคู่ค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน  
            บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และร่วมกันแก้ไข
“ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น” บริษัทฯ จึงขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น หากบริษัทของท่านมีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถศึกษาดูรายละเอียดได้ที่ www.thai-cac.com และ
หากท่านพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีพฤติกรรมที่ส่อในทางไม่สุจริต ไม่ว่ากรณีใดๆ โปรดแจ้งข้อมูลเพื่อให้ทางบริษัทฯ ได้รับทราบ เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการตรวจสอบและสอบสวน โดยท่านสามารถแจ้งข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสได้ทางจดหมาย หรือทางอีเมล์ ถึงผู้รับเรื่องร้องเรียน ดังนี้
           
            1. ทางจดหมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
                บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
                305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต
                เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300
            2. ทางอีเมลถึง คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
                www.AC@mmsbangkok.com หรือ www.CG@mmsbangkok.com
            3. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน อีเมล : whistle@mmsbangkok.com หรือ โทรศัพท์ 02-669-4200-9        
                โทรสาร 02-243-4124

           ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส และกระบวนการสอบสวนที่รัดกุม เพื่อให้ท่านได้รับความปลอดภัยและขอบคุณสำหรับการเป็นคู่ค้าที่ดีต่อกันเสมอมา บริษัทฯ ยินดีสำหรับคำชี้แนะหรือข้อแนะนำจากท่าน

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ ที่นี้
นายชยานนท์ อุลิศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จดหมายเปิดผนึกแจ้งคู่ค้า ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ::Download.(pdf)