ข้อมูลองค์กร

สารจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ในปี 2563 ที่ผ่านมา สังคมและเศรษฐกิจทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการอุบัติของไวรัสโควิด-19 โดยวิกฤตการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นปี 2563 ถึงปัจจุบัน ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อรับมือวิกฤติการณ์และรองรับวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal)

ในส่วนของบริษัทเอง ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องปรับตัวขนานใหญ่ เพื่อรับมือกับการหดตัวของธุรกิจ โดยเฉพาะในส่วนของลูกค้ากองถ่ายจากต่างประเทศที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยเกือบตลอดทั้งปี 2563 ส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากรายได้จากกลุ่มลูกค้ากองถ่ายต่างประเทศเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัท

ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจลง อีกทั้งได้ปรับแผนธุรกิจโดยขยายตลาดลูกค้าภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ทั้งกลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์ ซีรีส์ ละคร และภาพยนตร์โฆษณา เพื่อชดเชยการหายไปของลูกค้าต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทยังคงเตรียมความพร้อมทั้งในด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และบุคลากร เพื่อรองรับการกลับเข้ามาใช้บริการของลูกค้าจากต่างประเทศเมื่อวิกฤตการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง 

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 กระทรวงการคลังได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะพลิกฟื้นกลับมาขยายตัวได้ที่ร้อยละ 2.8 โดยเป็นการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก แต่ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม ดังนั้น ในปี 2564 ระยะเวลาในการฟื้นตัวของธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจหลังการมีวัคซีนต้านโควิด-19 จึงยังคงมีความท้าทาย อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ทั้งการสร้างรายได้ การหาธุรกิจใหม่ การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในการให้บริการอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์และสถานที่ในการถ่ายทำ (Studio) ในระดับสากล เพื่อให้องค์กรแข็งแกร่ง มีความพร้อมรองรับโอกาสหลังวิกฤติการณ์โควิด-19 คลี่คลาย เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและผลประกอบการที่ดีต่อไป

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน สำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนด้วยดีเสมอมา

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ขอแสดงความนับถือ
(นายสรรสฤษดิ์  เย็นบำรุง)
ประธานกรรมการ