ข้อมูลองค์กร

สารจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

          ในปี 2564 นี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ยังคงเกิดต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ 2 ปี และทวีความรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา จนทำให้ทางการจำเป็นต้องออกมาตรการล็อดดาวน์เป็นระยะ ๆ ผลของโควิด-19 ทำให้ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยต้องรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจ ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัว ผู้คนในสังคมต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน รูปแบบการทำงานและการจับจ่ายใช้สอย ที่ต่างไปจากเติม

          ในส่วนของบริษัทเอง ภายหลังจากที่ได้ปรับโครงสร้างองค์กรขนานใหญ่เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจลงเมื่อปี 2563 เพื่อรับมือกับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้แม้ในช่วงไตรมาส 1-2/64 สถานการณ์การแพร่ระบาดมีความรุนแรงขึ้น ภาครัฐออกมาตรการการล็อดดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลกระทบกับกลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการถ่ายทำได้ตามปกติ แต่จากการบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ครึ่งปีแรกบริษัทมีผลขาดทุนลดลง และต่อมาในช่วงไตรมาส 3-4/64 สถานการณ์การระบาดเริ่มควบคุมได้ดีขึ้น ทำให้ลูกค้าของบริษัทสามารถกลับมาถ่ายทำได้ใกล้เคียงปกติ ส่งผลให้ครึ่งปีหลัง
บริษัทมีรายได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก และสามารถกลับมามีกำไรสุทธิติดต่อกันในไตรมาส 3 และ 4 แสดงแนวโน้มผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2565 กระทรวงการคลังคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 4.0 ต่อปี โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลายและมีการเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้น บริษัทจึงคาดหวังว่าในปี 2565 นี้จะเป็นช่วงเวลาที่บริษัทจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ทั้งการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น การขยายธุรกิจใหม่ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในการให้บริการในระดับสากล เพื่อให้องค์กรแข็งแกร่ง เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและผลประกอบการที่ดีขึ้นต่อไป

          ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน และผู้มีอุปการคุณทุกท่านสำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนตัวยดีเสมอมา

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(นายสรรสฤษดิ์  เย็นบำรุง)
ประธานกรรมการ