การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

   
คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักและเชื่อมั่นว่าหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน ในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้มีการศึกษา และเริ่มมีการนำ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่ หรือ Corporate Governance Code (CG Code) มาเป็นกรอบในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านกำกับกิจการให้สอดคล้องกับความมุ่งหวังของภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุน และสังคมโดยรวม  ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีอยู่ เพื่อจัดทำเป็นกรอบหลักการและแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance Code ฉบับใหม่ ซึ่งครอบคลุมหลักการ 8 หมวด โดยบริษัทได้ถือปฏิบัติและกำหนดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะใช้แนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้วยความเข้าใจ
2. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานจะยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

สำหรับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทกำหนดเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในกิจการของบริษัทใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติประกอบด้วย