ข้อมูลองค์กร

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ณ  31 ธันวาคม  2564 มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุง ประธานกรรมการ
2. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ
3. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม กรรมการอิสระ
4. นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระ
5. นายภูมิชาย   วัชรพงศ์ กรรมการ
6. ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการ
7. นายคมกริช ศิริรัตน์ กรรมการ
8. นายเนล เวนน์ ทอมบ์สัน กรรมการ
9. นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย  ณ  31 ธันวาคม  2564

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุง ประธานกรรมการบริหาร
2. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ กรรมการบริหาร
3. ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการบริหาร
4. นายคมกริช ศิริรัตน์ กรรมการบริหาร
5. นายเนล เวนน์ ทอมบ์สัน กรรมการบริหาร
6. นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม กรรมการตรวจสอบ
3. นายกมล รัตนไชย กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายกมล รัตนไชย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายกมล รัตนไชย กรรมการบรรษัทภิบาล

ผู้บริหาร  ณ วันที่  31 ธันวาคม  2564

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายชยานนท์ อุลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเนล เวนน์ ทอมบ์สัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายชนินทร อุลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
สายธุรกิจให้เช่าและสายธุรกิจ Studio Park
4. นายฉัตรชัย ท้าววงษา ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
สายธุรกิจ Content
5. นางลดาวัลย์ คุ้มทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
สายงานสนับสนุนธุรกิจ
6. นายณณฐ สอนสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ 1
7. นายอรรถชัย กิตติวัฒนานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ 2
8. นายพอพันธุ์ ลิ่มวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร Content