ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลและลักษณะการประกอบธุรกิจ

ข้อมูลและลักษณะการประกอบธุรกิจ


บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [ เดิมชื่อ บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จำกัด (มหาชน) ]  ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1 ล้านบาท  ในปี 2547  บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด ได้เข้าร่วมถือหุ้น ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจ คือ  ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์  ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์  ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์

โดยบริษัทดำเนินการภายใต้ วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision) :-     เป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการสนับสนุนการสร้างผลงานของธุรกิจบันเทิงระดับสากล                  
พันธกิจ (Mission) :-     รักษาระดับมาตรฐานและพัฒนาความเป็นมืออาชีพในธุรกิจการให้บริการและให้เช่า        อุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์และภาพยนตร์โฆษณา ควบคู่กับการพัฒนาสตูดิโอให้มีระดับมาตรฐานสากล (NC25) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างครบถ้วน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทประกอบด้วย ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์  ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์  และการร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้าเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภาพยนตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำ
  ดำเนินการให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา และละคร รวมถึงการให้บริการจัดหาบุคลากรที่มีทักษะความชำนาญและความรู้ในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว และจัดส่งอุปกรณ์ให้เช่าถึงสถานที่ถ่ายทำ
 • ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำ
  ดำเนินการให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำ สำหรับรองรับผู้ประกอบการผลิตภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ประกอบกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้ประกอบการจัดกิจกรรม หรืออีเว้นท์ต่างๆ
 • ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์
  ดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์ โดยเช่าเวลาจากทางสถานีเพื่อออกอากาศรายการโทรทัศน์และขายโฆษณาให้แก่บริษัทตัวแทนโฆษณาหรือเจ้าของสินค้าโดยตรง ในปี 2563 บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ รายการ “ ปลดหนี้ พลิกชีวิต ”
 • ธุรกิจผลิตภาพยนตร์
  ดำเนินการร่วมทุนในการผลิตและจัดสร้างภาพยนตร์ไทยและนำภาพยนตร์ออกฉายในโรงภาพยนตร์และจัดจำหน่ายในช่องทางต่างๆ