ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลและลักษณะการประกอบธุรกิจ

ข้อมูลและลักษณะการประกอบธุรกิจ


บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [ เดิมชื่อ บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จำกัด (มหาชน) ] ก่อตั้งขึ้น ในปี 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1 ล้านบาท ในปี 2547 บริษัท บีบีทีวี โปรดัดชันส์ จำกัด ได้เข้าร่วมถือหุ้น ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจ คือ ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำ ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ และ ธุรกิจ CONTENT

วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission)

วิสัยทัศน์ (Vision) :-     เป็นผู้นำในธุรกิจและให้บริการ สนับสนุน และสร้าง CONTENT ในอุตสาหกรรมบันเทิงระดับสากล                  
พันธกิจ (Mission) :-     รักษาระดับมาตรฐานและพัฒนาความเป็นมืออาชีพในธุรกิจการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์และภาพยนตร์โฆษณา ควบคู่กับการสร้างสรรค์ CONTENT เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างครบถ้วน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทประกอบด้วย ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำ  ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ธุรกิจ CONTENT  และการร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้าเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภาพยนตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำ
  ดำเนินการให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา และละคร รวมถึงการให้บริการจัดหาบุคลากรที่มีทักษะความชำนาญและความรู้ในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว และจัดส่งอุปกรณ์ให้เช่าถึงสถานที่ถ่ายทำ
 • ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำ
  ดำเนินการให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำ สำหรับรองรับผู้ประกอบการผลิตภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ประกอบกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้ประกอบการจัดกิจกรรม หรืออีเว้นท์ต่างๆ
 • ธุรกิจ CONTENT ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ดังนี้
  1. ธุรกิจสร้างสรรค์และดำเนินการผลิตรับจ้างผลิต CONTENT (ภาพยนตร์/ละคร/ซีรีส์)
  ดำเนินธุรกิจในการสร้างสรรค์ Content และดำเนินการผลิต Production ในอีกหลากหลายรูปแบบ และใน
  หลากหลายช่องทางออกอากาศ มีรายได้จากการรับจ้างผลิต จากสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลที่วี เช่น ช่อง 8, ช่องเวิร์ค
  พอยท์ เป็นต้น และ จาก Platform ประเภท OTT (Over the top) เช่น Netflix, Disney Plus, AIS PLAY, WeTV,
  POPS TV เป็นตัน โดยนำเสนอ Content ทั้งในลักษณะ Variety Show และ Series
  2. ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์
  ดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์ โดยเช่าเวลาจากทางสถานีเพื่อออกอากาศรายการโทรทัศน์และขายโฆษณา
  ให้แก่บริษัทตัวแทนโฆษณาหรือเจ้าของสินค้าโดยตรง ในปี 2563 บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ รายการ " ปลดหนี้
  พลิกชีวิต " และในปี 2564 บริษัทเปลี่ยนชื่อรายการเป็น "ปลดหนี้ เงินด่วน"
 • ธุรกิจผลิตภาพยนตร์
  ดำเนินการร่วมทุนในการผลิตและจัดสร้างภาพยนตร์ไทยและนำภาพยนตร์ออกฉายในโรงภาพยนตร์และจัดจำหน่ายในช่องทางต่างๆ