ข้อมูลองค์กร

โครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัท


     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างกลุ่มบริษัทแยกตามประเภทธุรกิจดังนี้