ข้อมูลองค์กร

โครงสร้างการถือหุ้น

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้นที่ถือ % ของทุนชำระแล้ว
1. บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด 685,613,224 87.72%
2. นายวีระ ศุภราทิตย์ 11,170,000 1.43%
3. นายชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์ 10,424,137 1.33%
4. นายภาณุมาศ มงคลทรัพยา 6,000,060 0.77%
5. นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี 3,305,900 0.42%
6. นายวิฑูรย์ ฉันท์พิชัย 2,643,740 0.34%
7. นายพรชัย อริยรัชโตภาส 2,505,700 0.32%
8. นายรังสรรค์ เชี่ยวสิริขจร 2,350,000 0.30%
9. นายวศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์ 2,128,100 0.27%
10. นางศิริวรรณ ยศศักดา 2,000,000 0.26%
11. นางสุนันทา สัจเทพ 2,000,000 0.26%
ยอดรวม 730,140,861 93.41%