ข้อมูลองค์กร

โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด 685,613,224 87.72
2. นายวีระ ศุภราทิตย์ 11,000,000 1.41
3. นายชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์ 10,444,137 1.34
4. นายภาณุมาศ มงคลทรัพยา 6,000,060 0.77
5. นายวิโรจน์ ฉันท์พิชัย 3,343,740 0.43
6. นายพรชัย อริยรัชโตภาส 3,039,400 0.39
7. นายรังสรรค์ เชี่ยวสิริขจร 2,350,000 0.30
8. นายวศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์ 2,128,100 0.27
9. นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี 2,045,000 0.26
10. นางสุนันทา สัจเทพ 2,000,000 0.26
ยอดรวม 727,963,661 93.15