นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ด้วยกลุ่มบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันสอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals:UN SDGs) การพัฒนาที่สมดุลกันใน 3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน อันประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม  รวมถึงมาตรฐานสากลต่าง ๆ บริษัทจึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืนที่ดำเนินการในธุรกิจปัจจุบันของกลุ่มบริษัทภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า ด้วยความโปร่งใส มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้กิจการของกลุ่มบริษัทมีความมั่นคงและยั่งยืน บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม
• มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและประหยัด และปรับลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ
• ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน  รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมอันจะก่อให้เกิดจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
• ให้ความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม
• ให้ความสำคัญต่อคุณค่าทรัพยากรบุคคล ทั้งในเรื่องของการสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนตลอดในห่วงโซ่ธุรกิจ โดยปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และจัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรในสถานที่ทำงาน ตลอดจนส่งเสริมการจ้างแรงงานในท้องถิ่น ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ
• ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างชุดทักษะใหม่อันเป็นองค์ความรู้ที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับการปรับตัวเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในอนาคต
• ดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกิจกรรมที่จัดทำขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้านเศรษฐกิจ
• มุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการที่ดี เพื่อตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนการมุ่งเน้นการบริหารจัดการความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
• พัฒนากลยุทธ์ เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการบริหารจัดการภายในที่ดี เพื่อทำให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้ภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีและมีทิศทางที่ชัดเจน

ด้านการกำกับดูแล
• กำกับดูแลกิจการที่ดีโดยให้ความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความมั่นคง และความยั่งยืนให้กับกลุ่มบริษัท
• ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้างความโปร่งใส โดยมีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลในการดำเนินงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค
• สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ โดยการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่กฎหมายและหน่วยงานที่กำกับดูแลกำหนด
• ส่งเสริมการแข่งขันการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ

นโยบายฯ ฉบับนี้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มบริษัทใช้เป็นแนวทางประพฤติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดี  ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้กลุ่มบริษัทบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดอันทำให้กลุ่มบริษัทมีการพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว