การกำกับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

บริษัทประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีจริยธรรม มีการประกวดราคาจากผู้เสนอราคาและการคัดเลือกอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าและมีการจัดทำสัญญาที่เหมาะสม และมีการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฎิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา 

บริษัทมีนโยบายรักษาความลับของคู่ค้าและคู่สัญญา ในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและอิสระ ไม่ดำเนินธุรกิจโดยมิชอบระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ติดสินบนหรือจัดหาสิ่งของให้ผู้อื่นโดยหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ

บริษัทรักษาไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยอยู่บนหลักเกณฑ์การตัดสินใจเปรียบเทียบเงื่อนไข ราคา และคุณภาพ รวมไปถึงการบริการต่างๆ อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม ห้ามมิให้มีการเรียกร้องให้คู่ค้าและคู่สัญญา ให้หรือรับผลประโยชน์ใดในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมุ่งหมายที่จะพัฒนารักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณค่าของสินค้าและบริการที่ควรคู่กับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตรงกัน


เรื่อง     เชิญชวนการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
           Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)

เรียน     ท่านคู่ค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน  
            บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และร่วมกันแก้ไข
“ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น” บริษัทฯ จึงขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น หากบริษัทของท่านมีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถศึกษาดูรายละเอียดได้ที่ www.thai-cac.com และ
หากท่านพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีพฤติกรรมที่ส่อในทางไม่สุจริต ไม่ว่ากรณีใดๆ โปรดแจ้งข้อมูลเพื่อให้ทางบริษัทฯ ได้รับทราบ เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการตรวจสอบและสอบสวน โดยท่านสามารถแจ้งข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสได้ทางจดหมาย หรือทางอีเมล์ ถึงผู้รับเรื่องร้องเรียน ดังนี้

            1. ทางจดหมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
                บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
                305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต
                เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300
            2. ทางอีเมลถึง คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
                www.AC@mmsbangkok.com หรือ www.CG@mmsbangkok.com
            3. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน อีเมล : whistle@mmsbangkok.com หรือ โทรศัพท์ 02-669-4200-9        
                โทรสาร 02-243-4124

            ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส และกระบวนการสอบสวนที่รัดกุม เพื่อให้ท่านได้รับความปลอดภัยและขอบคุณสำหรับการเป็นคู่ค้าที่ดีต่อกันเสมอมา บริษัทฯ ยินดีสำหรับคำชี้แนะหรือข้อแนะนำจากท่าน

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ ที่นี้
นายชยานนท์ อุลิศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


จดหมายเปิดผนึกแจ้งคู่ค้า ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ::Download.(pdf)