การกำกับดูแลกิจการ

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน


แบบฟอร์มแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน >

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการเปิดโอกาสให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีหลักฐานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัท ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชั่นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริตกระทำผิดตามกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าว โดยผ่านช่องทางและกระบวนการตามที่บริษัทกำหนด

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

 1. 1. การร้องเรียนทำได้โดยวาจา หรือทำเป็นหนังสือหรือส่งอีเมลถึงผู้รับเรื่องร้องเรียน ดังนี้
  • คณะกรรมการตรวจสอบ
   โทรศัพท์ : 02-669-4200-9 ต่อ 1128
   โทรสาร : 02-243-4124
   Email : AC@mmsbangkok.com
  • คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
   โทรศัพท์ : 02-669-4200-9 ต่อ 1128
   โทรสาร : 02-243-4124
   Email : CG@mmsbangkok.com
  • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   โทรศัพท์ : 02-669-4200-9 ต่อ 1116
   โทรสาร : 02-243-4124
   Email : HR@mmsbangkok.com
 2. 2. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ผ่านทางEmail : whistle@mmsbangkok.com
 3. 3. กล่องรับข้อเสนอแนะ
 4. 4. ในกรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ ที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่า มีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชั่น

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

แบบฟอร์มแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
email@example.com