การกำกับดูแลกิจการ

ประกาศจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรื่อง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าองค์กรจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวได้ นอกเหนือจากความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจแล้ว ยังต้องเป็นองค์กรที่โปร่งใสปราศจากการคอร์รัปชั่น บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมประกาศ เจตนารมณ์ เป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและจัดทำระเบียบปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสื่อสารมาตรการดังกล่าวออกไปทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ใช้เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติ ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้ทราบถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต เที่ยงธรรมและตรวจสอบได้

ดังนั้น บริษัทฯ ใคร่ขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาไปสู่องค์กรที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

นายชยานนท์  อุลิศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกาศจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ::Download.(pdf)
ประกาศแจ้งบริษัทในเครือให้ปฏิบัติตามนโยบาย CAC ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ::Download.(pdf)