การกำกับดูแลกิจการ

ประกาศจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรื่อง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ปฏิเสธและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรทุกคนยึดมั่นในจรรยาบรรณ จริยธรรม และคุณธรรมในทุกกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บริษัทเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องอาศัยการทำงานที่ทุ่มเท มีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องแสวงหารายได้ที่เกิดจากการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนั้นบริษัทจึงกำหนดกรอบและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต และตรวจสอบได้ โดยมีกระบวนการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวผ่านคู่มือการปฏิบัติงาน ป้ายประกาศ เว็บไซต์ และกิจกรรมภายในองค์กร รวมถึงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นวัฒนธรรมในองค์กรต่อไป

บริษัทใคร่ขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่บริษัทวางไว้

(นายชยานนท์  อุลิศ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกาศจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรื่อง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  :: Download.(pdf)
ประกาศแจ้งบริษัทในเครือให้ปฏิบัติตามนโยบาย CAC ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ :: Download.(pdf)