การกำกับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ความรับผิดชอบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
    - บริษัทมีนโยบายกำหนดผลตอบแทนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม
    - บริษัทให้ความสำคัญเรื่องสวัสดิภาพ ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
    - บริษัทมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย