การกำกับดูแลกิจการ

สารจากประธานกรรมการ

สารแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่นจากประธานกรรมการ

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในการดำเนินธุรกิจและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นส่วนหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นว่า บริษัทฯมีการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้กำหนด “นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น”  โดยเน้นที่การปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการคอร์รัปชั่น เพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและเป็นไปตามเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ปฏิเสธการคอร์รัปชั่นในการทำธุรกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกกรณี ซึ่งเชื่อว่านโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้จะเกิดประโยชน์ในวงกว้าง โดยหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ในการสอดส่องดูแลและเฝ้าติดตาม เพื่อให้บริษัทฯ ปราศจากการคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ให้ไว้  

นายสรรสฤษดิ์  เย็นบำรุง
ประธานกรรมการ
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ::Download.(pdf)