การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทตระหนักถึงการดำเนินการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งเน้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงจำแนกลักษณะรายการที่เกี่ยวโยงกัน ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
    1) เมื่อบริษัทหรือบริษัทย่อย ทำรายการกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    2) เมื่อบริษัทหรือบริษัทย่อย ทำรายการกับนิติบุคคลใด ๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมเป็นผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่จะได้รับเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลเหล่านั้น


นโยบายการทำรายการระหว่างกัน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ::Download.(pdf)