การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทตระหนักถึงการดำเนินการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งเน้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงจำแนกลักษณะรายการที่เกี่ยวโยงกัน ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
     1) เมื่อบริษัทหรือบริษัทย่อย ทำรายการกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น
         รายใหญ่ 
     2) เมื่อบริษัทหรือบริษัทย่อย ทำรายการกับนิติบุคคลใด ๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
         รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่จะได้รับเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัท
         ย่อย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลเหล่านั้น

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ::Download.(pdf)