การกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objective that Promote Sustainable Value Creation)

คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำหนดหรือพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ และประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทโดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าให้กับบริษัท ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

ปรัชญาในการประกอบธุรกิจ
เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและคำนึงถึงดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและเอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้กำหนดปรัชญาในการประกอบธุรกิจเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายดังนี้
 • เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในฐานะผู้นำในตลาดผลิตและบริการการผลิตภาพยนตร์โฆษณา
 • ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้วยทีมงานที่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่บนพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่นระหว่างกันเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการที่สำคัญ ดังนี้

  • - มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่กิจการในระยะยาว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

  • - ยึดหลักความเป็นธรรมและเสมอภาค ทั้งต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

  • - ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  • - บริหารงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และรับผิดชอบ

  • - ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

  • - มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐาน  เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ
  • - การกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ

 • คณะกรรมการได้กำกับดูแลการทำแผนงานประจำปีและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายหลักของกิจการโดยคำนึงถึงศักยภาพ ปัจจัยและสภาพแวดล้อมของบริษัทในช่วงเวลานั้นๆ ตลอดจนคำนึงถึงโอกาสและความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ดังเห็นได้จากบริษัทมีการลงทุนในอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ซึ่งลูกค้ามักเลือกใช้บริการจากบริษัทที่มีอุปกรณ์ใหม่ๆ อย่างไรก็ดี บริษัทมีการลงทุนในอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรจนสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์บางชนิดที่เป็นเทคนิคพิเศษเพื่อบริการลูกค้า ตลอดจนมีการจัดการฝึกอบรมบุคคลากรเพื่อเพิ่มพูนทักษะความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า

  มีการทบทวนแผนงานและกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทมีการจัดทำแผนธุรกิจระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทคำนึงถึงแผนธุรกิจและกลยุทธ์ในระยะยาว และยังสามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ตามสมควร

 • ในการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือเป้าหมายหลักของบริษัทกับพนักงานบริษัทและบุคคลภายนอก บริษัทได้เผยแพร่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และเป้าหมายของบริษัทไว้บนเว็บไซด์ของบริษัท