การกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)


    คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน เช่น ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน พนักงานบัญชี พนักงานการเงิน ผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนบุคลากรที่เพียงพอ

    คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท และให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ หากมีสัญญาณที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาอย่างสมเหตุสมผลโดยทันที 

    คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล เช่น สรุปรายงานทางการเงิน งบการเงิน รายงานประจำปี โครงสร้างผู้ถือหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทาง website ของบริษัท เพื่อที่จะสามารถสื่อสารข้อมูลได้ทั้งภายในบริษัท และออกไปถึงบุคคลภายนอกอย่างทัดเทียม ทันเวลา และมีความเข้าใจตรงกัน