การกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

 
         คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนรวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆ เช่น ประสบการณ์ทำงาน ความรู้ความสามารถ เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัท
กำหนดว่าคณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้ให้เป็นกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท
มีการอบรมให้ความรู้ความสามารถ ทักษะและแรงจูงใจที่เหมาะสม อีกทั้งยังจัดให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานงานมีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณ