การกำกับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและภาครัฐ

บริษัทมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ โดยในปี 2565 บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น (ESG) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม รวมถึงการใส่ใจต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมตามหลักการของภาครัฐ โดยได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับชุมชน สังคมสิ่งแวดล้อมและภาครัฐที่บังคับใช้อยู่หรือกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับใช้ บริษัทจะปฏิบัติต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ ด้วยความรับผิดชอบโดย
    4.1 ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท
    4.2 ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย และกฎข้อบังคับต่าง ๆ ของรัฐ
    4.3 คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
    4.4 ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เป็นพลเมืองดี ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
    4.5 เคารพต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชาติในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีคณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดทำแผนงานและการดำเนินงานตามกรอบและแนวทางที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้