การกำกับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและภาครัฐ

บริษัทมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐและจะปฎิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับชุมชน สังคมสิ่งแวดล้อมและภาครัฐที่บังคับใช้อยู่หรือกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับใช้ บริษัทจะปฎิบัติต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ ด้วยความรับผิดชอบโดย
    - ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆของบริษัท
    - ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย และกฎข้อบังคับต่างๆของรัฐ
   - คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
   - ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เป็นพลเมืองดี ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
   - เคารพต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชาติในการดำเนินธุรกิจ