ห้องข่าว

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง โดยนายสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุง ประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท ได้เข้าร่วมประชุม และตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และแผนการดำเนินงานในปี 2566 โดยการจัดประชุมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดี