IR NEWS

The Company’s shareholders

As of 10 March 2022


Major Shareholders Shareholding % of paid-up capital
1. BBTV Production Co., Ltd. 685,613,224 87.72%
2. Mr. Vera Supattaratid 11,170,000 1.43%
3. Mr. Chatchavarn Piyapraphanphong 10,424,137 1.33%
4. Mr. Panumas Mongkholsapaya 6,000,060 0.77%
5. Mr. Prasit Rakthaisanthawee 3,305,900 0.42%
6. Mr. Witoon Chanphichai 2,643,740 0.34%
7. Mr. Phornchai Ariyaratchathopas 2,505,700 0.32%
8. Mr. Rangson Chiawsirikajorn 2,350,000 0.30%
9. Mr. Vasin Phathikulset 2,128,100 0.27%
10. Mrs. Siriwan Yodsakda 2,000,000 0.26%
11. Mrs. Sunantha Sachdev 2,000,000 0.26%
Total  730,140,861 93.41%