NEWS & EVENTS

สนับสนุนกิจกรรมการช่วยเหลือสังคม (CSR) กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สนับสนุนกิจกรรมการช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดย ศ.ดร. เสริชย์ โชติพานิช รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายกายภาพ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยให้กลุ่มบริษัท MMS ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บภาพแห่งความพยายาม ความเสียสละ ของบุคลากรทางการแพทย์ ในการก่อสร้างโรงพยาบาล
กึ่งวิกฤตแพทยพัฒน์ จำนวน 4 โรง สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 สีเหลือง และ สีแดง ซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้ได้เปิดรับผู้ป่วยได้ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา