IR NEWS

นโยบายการจ่ายปันผล


บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลทุกๆ ปี ในอัตราขั้นต่ำประมาณร้อยละ 40 ของผลกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ