IR NEWS

 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 คลิกที่นี่
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ฉบับสมบูรณ์) คลิกที่นี่
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2565 คลิกที่นี่
 • รายงานการประชุม AGM ปี 2564 คลิกที่นี่
 • รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ คลิกที่นี่
 • คำชี้แจงการมอบฉันทะลงทะเบียน คลิกที่นี่
 • ข้อบังคับบริษัท คลิกที่นี่
 • รายนามและประวัติกรรมการอิสระ คลิกที่นี่
 • แผนที่ คลิกที่นี่
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก คลิกที่นี่
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข คลิกที่นี่
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค คลิกที่นี่
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การเสนอชื่อบุคคล และการส่งคำถามล่วงหน้า คลิกที่นี่
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 คลิกที่นี่
 • เพิ่มมาตรการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คลิกที่นี่
 • การเปลี่ยนแปลงมาตรการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองไม่เกิน 20 คน) คลิกที่นี่
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2564 คลิกที่นี่
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ฉบับสมบูรณ์) คลิกที่นี่
 • รายงานการประชุม AGM ปี 2563 คลิกที่นี่
 • รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ คลิกที่นี่
 • คำชี้แจงการมอบฉันทะลงทะเบียน คลิกที่นี่
 • ข้อบังคับบริษัท คลิกที่นี่
 • รายนามและประวัติกรรมการอิสระ คลิกที่นี่
 • แผนที่ คลิกที่นี่
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข คลิกที่นี่
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค คลิกที่นี่
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564   การเสนอชื่อบุคคล และการส่งคำถามล่วงหน้า คลิกที่นี่
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 คลิกที่นี่
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2563 คลิกที่นี่
 • รายงานการประชุม AGM ปี 62 คลิกที่นี่
 • รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ คลิกที่นี่
 • คำชี้แจงการมอบฉันทะลงทะเบียน คลิกที่นี่
 • ข้อบังคับบริษัท คลิกที่นี่
 • รายนามและประวัติกรรมการอิสระ คลิกที่นี่
 • แผนที่ คลิกที่นี่
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข คลิกที่นี่
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค คลิกที่นี่
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  คลิกที่นี่
 • หนังสือเชิญประชุมAGM ปี 2562 คลิกที่นี่
 • รายงานการประชุม AGM 2018 คลิกที่นี่
 • รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ คลิกที่นี่
 • คำชี้แจงการมอบฉันทะการลงทะเบียน คลิกที่นี่
 • ข้อบังคับบริษัท คลิกที่นี่
 • รายนามและประวัติกรรมการอิสระ คลิกที่นี่
 • แผนที่ คลิกที่นี่
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก คลิกที่นี่
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข คลิกที่นี่
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค  คลิกที่นี่
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า คลิกที่นี่
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ฉบับสมบูรณ์) คลิกที่นี่
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 คลิกที่นี่
 • รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง คลิกที่นี่
 • ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท คลิกที่นี่
 • คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คลิกที่นี่
 • ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน คลิกที่นี่
 • รายนามและประวัติกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมการประชุม คลิกที่นี่
 • แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม คลิกที่นี่
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. คลิกที่นี่
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. คลิกที่นี่
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คลิกที่นี่
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 คลิกที่นี่
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ฉบับสมบูรณ์) คลิกที่นี่
 • รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คลิกที่นี่
 • แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) คลิกที่นี่
 • สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม คลิกที่นี่
 • คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คลิกที่นี่
 • ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน คลิกที่นี่
 • รายนามและประวัติกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุม คลิกที่นี่
 • แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม คลิกที่นี่
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. คลิกที่นี่
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คลิกที่นี่
 • รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 คลิกที่นี่
 • ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 คลิกที่นี่
 • รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 คลิกที่นี่
 • สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม คลิกที่นี่
 • แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่
 • วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน คลิกที่นี่
 • ข้อบังคับบริษัท คลิกที่นี่
 • ประวัติกรรมการอิสระ คลิกที่นี่
 • แผนที่ คลิกที่นี่
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข คลิกที่นี่
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. คลิกที่นี่
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  คลิกที่นี่
 • หนังสือเชิญประชุม AGM ปี 59 คลิกที่นี่
 • รายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1-2558 คลิกที่นี่
 • ใบแนบรายงานประจำปี 2558 คลิกที่นี่
 • รายนามและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ คลิกที่นี่
 • คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน คลิกที่นี่
 • ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น คลิกที่นี่
 • รายนามและประวัติกรรมการอิสระ คลิกที่นี่
 • แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 คลิกที่นี่
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ. ข. คลิกที่นี่
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. คลิกที่นี่
 • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 คลิกที่นี่
 • รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 คลิกที่นี่
 • หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 คลิกที่นี่
 • รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ คลิกที่นี่
 • ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 คลิกที่นี่
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558 คลิกที่นี่
 • สารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ คลิกที่นี่
 • รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ คลิกที่นี่
 • คำชี้แจงการมอบฉันทะ คลิกที่นี่
 • ข้อบังคับบริษัท คลิกที่นี่
 • รายนามและประวัติกรรมการอิสระ คลิกที่นี่
 • แผนที่สถานที่ประชุม คลิกที่นี่
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข คลิกที่นี่
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค คลิกที่นี่
 • ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 คลิกที่นี่
 • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 คลิกที่นี่
 • รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอออกตามวาระ คลิกที่นี่
 • คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน คลิกที่นี่
 • ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น คลิกที่นี่
 • รายนามและประวัติกรรมการอิสระ คลิกที่นี่
 • ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน คลิกที่นี่
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. คลิกที่นี่
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. คลิกที่นี่
 • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 คลิกที่นี่
 • รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 คลิกที่นี่
 • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 คลิกที่นี่
 • รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 คลิกที่นี่