นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้เข้าใช้งานทางเว็บไซต์
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) จัดทำนโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้เข้าใช้งาน website ฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานซึ่งได้แวะ
เข้าเยี่ยมชม หรือใช้งานเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ

(1) ขอบเขตนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ
นโยบายฉบับนี้ ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือจัดเก็บ อันสืบเนื่องมาจากผู้ใช้งานต้องการที่เข้าเยี่ยมชม หรือใช้งานเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึง ข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ อายุ เพศสัญชาติ เลขที่บัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทางที่อยู่หรือ ที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายฉบับนี้ไม่ได้ใช้กับเว็บไซต์ของบุคคล ที่สาม ซึ่งเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ หรือเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้น ขอให้ ผู้ใช้งานทําความเข้าใจนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่จัดทําโดยเว็บไซต์เหล่านั้นด้วย

(2) เงื่อนไขของผู้ใช้งาน
ผู้ใช้งานท่านใดที่ประสงค์จะใช้บริการบางประเภทที่ดําเนินการผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ นี้ อาจ ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่จําเป็นต่อการให้บริการ เช่น เมื่อผู้ใช้งานประสงค์ใช้บริการจากกลุ่ม บริษัทฯ หรือธุรกรรมอื่นใดที่อาจมีขึ้นในอนาคต หรือประสงค์ขอสมัครงาน เป็นต้น

(3) การใช้ การแลกเปลี่ยน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน
การเข้าถึง และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน จะกระทําไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ใช้งาน ประสงค์ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ อาจนําข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจากหน่วยงานอื่น มารวบรวม จัดเก็บ ใช้ และ เปิดเผย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวของกลุ่มบริษัทฯ ด้วย และกลุ่มบริษัทฯ จะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้งานไปจําหน่าย หรือนําไปแลกเปลี่ยน หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด อันเป็นการไม่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

(4) การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใช้งานสามารถขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันได้โดยการขึ้น ความจํานงผ่านช่องทางที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ อีเมล์ dpo@mmsbangkok.com หรือดําเนินการ ตามคําแนะนําที่ได้รับบนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ อนึ่ง การแก้ไขข้อมูลบางรายการจะมีผลสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อมี การยืนยันความถูกต้องของรายการที่ขอแก้ไขนั้นตามวิธีการที่กําหนดแล้ว

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie)
เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทกลุ่ม (“กลุ่ม บริษัทฯ”) มีการใช้งานคุกกี้ (Cookie) เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อติดตามจํานวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และหน้า เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับข้อมูล และบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการนี้ กลุ่มบริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงรูปแบบและลักษณะ การใช้งานคุกกี้ของของกลุ่มบริษัทฯดังต่อไปนี้

คุกกี้ หมายถึง
ไฟล์ข้อความ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (text file) ที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งาน และเมื่อผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจําข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของ ผู้ใช้งาน ทั้งนี้ จะเรียกเทคโนโลยีอื่นที่ทําหน้าที่คล้ายคลึงกันว่าคุกกี้ด้วย จากนั้น คุกกี้จะถูกส่งกลับไปยัง เว็บไซต์เดิมในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว หรือถูกส่งไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่รองรับคุกกี้นั้นได้โดย คุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจําอุปกรณ์ของผู้ใช้งานได้และให้บริการที่เหมาะสมกับ ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

คุกกี้ที่จําเป็นอย่างยิ่ง
คุกกี้ประเภทนี้มีความสําคัญในการทําให้ผู้ใช้งานสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ และใน การให้บริการและฟังก์ชั่นต่างๆ บนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ หากไม่มีคุกกี้ประเภทนี้ เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ หรือบางฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถทํางานได้ตามปกติ รวมทั้งผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้บริการ บางอย่างตามที่ร้องขอบนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ โดยคุกกี้จะบอกให้กลุ่มบริษัทฯ ทราบว่าผู้ใช้งานเข้าใช้งานส่วนใดในเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อที่กลุ่มบริษัทฯ จะสามารถให้บริการข้อมูลได้ตรงกับความต้องการ ของผู้ใช้งานได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์ด้วยคุกกี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลใน เว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบ ซึ่งจะทําให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่า เริ่มต้นใหม่

คุกกี้ที่เก็บข้อมูลการใช้งาน
คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ เช่น เว็บเพจที่ ผู้ใช้งานเข้าชม เว็บเพจที่ผู้ใช้งานเข้าชมบ่อยที่สุด และลิงค์ที่ผู้ใช้งานอาจคลิกเข้าไปชม จดจําสิ่งที่ผู้ใช้งานชื่น ชอบ และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ จดจําข้อมูลหรือตัวเลือกที่ผู้ใช้งานได้กําหนดไว้แล้ว เช่น ชื่อผู้เข้าใช้ ภาษา หรือภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่
ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้ แต่จะอยู่ใน ลักษณะข้อมูลแบบรวมและไม่สามารถระบุตัวตนได้ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อเข้าใจถึงวิธีการ ที่ผู้ใช้งานต้องการใช้งานบนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯมากยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาการทํางานของเว็บไซต์ของกลุ่ม บริษัทฯ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ข้อมูลที่กลุ่มบริษัทฯ เก็บรวบรวมโดยการใช้ งานคุกกี้ เมื่อผู้ใช้งานตกลงยินยอมและรับทราบว่าคุกกี้ของเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ จะทําการเก็บรวบรวม ข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน อัตโนมัติ
นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ จะไม่นําหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) หรือข้อมูลที่กลุ่มบริษัทฯ เก็บ รวบรวมข้างต้นไปเชื่อมโยงหรือใช้ในลักษณะที่จะสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้ เว้นแต่กรณีที่กฎหมาย กําหนด หรือเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของกลุ่มบริษัทฯหรือเพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ของกลุ่มบริษัทฯ
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะใช้งานคุกกี้ภายใต้รายละเอียดที่ระบุในโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก “นโยบายสิทธิส่วนบุคคล ของกลุ่มบริษัทฯ

การลบและ/หรือปิดกั้นการทํางานของคุกกี้
การที่ผู้ใช้งานเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ ถือว่าผู้ใช้งานได้ตกลงและให้ความ ยินยอมสําหรับการใช้คุกกี้ของกลุ่มบริษัทฯ ตามที่ระบุในนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้นี้ ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานไม่ประสงค์ที่จะให้เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ ใช้คุกกี้ ผู้ใช้งานสามารถลบและ/หรือปิดกั้นการทํางานของคุกกี้จาก เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ หรือจัดการตั้งค่าคุกกี้แต่ละประเภทได้ โดยการตั้งค่าเว็บบราว์เซอร์ (Browser) ของ
ผู้ใช้งาน
อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ใช้งานจะปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ แต่ผู้ใช้งานก็ยังคงสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ อนึ่ง กลุ่มบริษัทฯ ขอเรียนว่าการจํากัดการใช้งานคุกกี้ของกลุ่มบริษัทฯ อาจส่งผลให้ ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้บริการบางประเภทบนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ หรือได้รับประสบการณ์การใช้งาน เว็บไซต์ที่ไม่สมบูรณ์

การแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้
กลุ่มบริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้นี้ ในภายหลังตามที่ กลุ่มบริษัทฯ เห็นสมควร ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรหมั่นตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งาน

ติดต่อสอบถาม
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้หรือนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของกลุ่มบริษัทฯ ผู้ใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ ได้ที่อีเมล์ dpo@mmsbangkok.com