ห้องข่าว

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองเป็นสมาชิก CAC

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) จากงาน “CAC Certification Ceremony 2022”
12 กรกฎาคม 2565 – นายสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุง ประธานกรรมการ บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม และร่วมต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ