IR NEWS

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและบริการ 247.3 347.71 339.57
รายได้จากการขาย 2.44 3.13 3.56
รายได้รวม 249.74 350.84 343.13
กำไรสุทธิ (169.85) (16.47) (65.26)
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 1,620.69 1,612,49 1,537,42
หนี้สินรวม 282.11 290.38 280.58
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,338.57 1,322.11 1,256.84
หุ้นหรือข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 781.63 781.63 781.63
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.75 1.68 1.61
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.22) (0.02) (0.08)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) -  -  -
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรสุทธิ (%) (66.71) (4.64) (18.94)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (11.94) (1.24) (5.06)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (10.07) (1.02) (4.14)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.21 0.22 0.22
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) (6.97) 10.41 3.40