About Us

Shareholder Structure

The Company’s major shareholders as of 9 March 2021 were as follows:


Major Shareholders # Shares % Shares
1. Bangkok Broadcasting and TV Co., Ltd. 685,613,224 87.72
2. Mr. Vera Supattaratid 11,000,000 1.41
3. Mr. Chatchavarn Piyapraphanphong 10,444,137 1.34
4. Mr. Panumas Mongkholsapaya 6,000,060 0.77
5. Mr. Wiroj Chanphichai 3,343,740 0.43
6. Mr. Phornchai Ariyaratchathopas 3,039,400 0.39
7. Mr. Rangson Chiawsirikajorn 2,350,000 0.30
8. Mr. Vasin Phathikulset 2,128,100 0.27
9. Mr. Prasit Rakthaisaentawee 2,045,000 0.26
10. Mrs. Sunantha Sachdev 2,000,000 0.26
Total  727,963,661 93.15